Reintroducció del Impost sobre el Patrimoni
Atardecer en Madrid. Agradecimientos a Juan Rodriguez Millan.
Atardecer en Madrid. Agradecimientos a Juan Rodriguez Millan.
El Govern aprova els segons pressupostos del pla d’ajust que permeten complir amb l’objectiu de dèficit previst pel 2012

La Llei de mesures fiscals i financeres

Reintroducció de l’Impost sobre el Patrimoni

La llei inclou un conjunt de mesures fiscals que complementen i instrumentalitzen la política econòmica marcada per la Llei de Pressupostos:
•Augment del tipus del tram autonòmic de l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, que passa de 0,024 cèntims per litre a 0,048. La recaptació derivada d’aquest l’increment, estimada en 130 milions d’euros, servirà per finançar despeses sanitàries i d’infraestructures.

•Manteniment de l’Impost sobre el Patrimoni que el Govern espanyol va reintroduir al setembre del 2011 amb caràcter temporal. El govern català eleva el mínim exempt fins a 700.000 euros per equiparar-lo a la normativa estatal. L’impacte recaptatori estimat d’aquesta mesura és de 240,4 milions d’euros

•S’eleva el tipus de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats de l’1,2% a l’1,5% en tots els supòsits generals, i de l’1,5% a l’1,8% en aquells documents en què s’hagi renunciat a l’exempció en l’IVA. La recaptació prevista és de 72,5 M

•Increment del cànon de l’aigua per a l’ús domèstic, mitjançant l’addició d’un nou tram per als consums superiors a 18 metres cúbics/mes. La finalitat d’aquest nou tram és gravar els grans consums per incentivar l’estalvi, amb una recaptació prevista de 42 milions d’euros que s’incorporaran a la partida d’ingressos de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La pujada del cànon es complementa amb mesures de suport a les persones més vulnerables, com ara la extensió indefinida de la tarifa social, inicialment creada només per al 2011.

•Introducció de noves taxes i modificació de preus públics per garantir la sostenibilitat de determinats serveis dispensats pels departaments, amb un impacte recaptatori aproximat de 4 milions d’euros.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *