Ayudas para las actuaciones de accesibilidad en edificios de viviendas en Barcelona para el año 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de fomentar-ne la millora de l’accessibilitat.​

​Pressupost disponible:  3.500.000 € 

Àmbit d’aplicació: Barcelona ciutat 

Destinataris:  Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de propietaris.

Terminis: Del 27 ​d’octubre de 2022 fins al 31 de desembre​ de 2022 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Actuacions ​subvencionables

Les actuacions subvencionables són:

  1. Instal·lació d’ascensors: Comprèn les actuacions consistents en la dotació d’ascensors en edificis d’habitatges plurifamiliars que no en disposin, tant per l’interior com per l’exterior dels edificis d’habitatges plurifamiliars. Els edificis hauran de ser com a mínim de planta baixa més dues plantes, amb independència de les parades.
  2. Supressió de barreres arquitectòniques i millores d’accessibilitat: Compren les obres de supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors en edificis plurifamiliars fins a planta baixa més dues plantes; així com l’ampliació de parades en edificis que ja disposin d’un ascensor. També s’inclou els elements per a la millora de l’accessibilitat comunicativa per a persones sordes, en el cas que no en disposessin anteriorment.

Requisits generals i compatibilitat dels ajuts

Edificis d’habitatges construïts abans del 1996 i en els quals el 70% de la superfície de l’edifici, exclosa la planta baixa no destinada a habitatge, i la superfície sota rasant, estigui destinada a habitatge d’ús habitual. En cas que no s’arribi al 70% esmentat, les subvencions s’atorgaran proporcionalment, en funció de la superfície destinada a l’habitatge habitual, llevat que els habitatges que no compleixin aquesta finalitat, fins a arribar al 70% del total d’habitatge de l’edifici, es destinin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona. 

Els edificis d’habitatges posteriors a l’any 1996 que executin obres d’accessibilitat es podran acollir a les subvencions establertes en aquesta convocatòria, excepte que es trobin dins el període de reclamació al promotor de l’obra, d’acord amb els terminis establerts en la Llei d’ordenació de l’edificació i, en cap cas, inferior a 10 anys.

Els edificis d’habitatges unifamiliars construïts abans del 1996, excepte per a actuacions d’ascensors. Les obres en conjunts arquitectònics hauran d’executar-se segons els criteris urbanístics aplicables a l’àmbit específic d’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb els programes d’ajuda regulats pel Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sempre que no se superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació dels altres ajuts ho admetin, sent aplicable el que disposa l’article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Quantia de les subvencions

Per les actuacions d’Instal·lació d’ascensors,  la subvenció serà del 35% del pressupost protegible amb el topall de 30.000 €. En el cas d’ascensors exteriors aquest topall s’incrementarà a 50.000 €.

Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció serà del 50% del pressupost protegible, amb un topall de 45.000 €. En el cas d’ascensors exteriors aquest topall s’incrementarà a 65.000 €. 

Per a les actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i millores d’accessibilitat,  la subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €. 

El cost subvencionable als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït pel pressupost de contracte de l’empresa o les empreses, pel cost de les obres, els honoraris facultatius, el cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats. 

No es podrà gaudir de subvencions per obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol·licitud.​

Termini i acabament de les obres

Les obres es podran iniciar en un termini màxim de 4 mesos comptats a partir de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts.

En el cas de no haver-se pogut iniciar en aquest termini per no disposar encara de la concessió de l’autorització municipal ja sol·licitada, les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim d’un mes a partir de la data de concessió de l’autorització municipal.

El termini per executar les obres no podrà excedir de 8 mesos, comptats des de ​l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. Aquest termini es pot ampliar excepcionalment per motius degudament justificats amb caràcter previ al venciment. Les obres s’hauran d’executar durant la vigència de l’autorització municipal d’obres.

En el cas que vulgui obtenir més informació al respecte, no dubti en contactar amb nosaltres a través del telèfon: ( 93) 215-98-18.

ARTÍCULOS

ARTICULO / PERSONAS FÍSICAS

Podemos darte una respuesta simple Llámanos estaremos encantados de ayudarte


+34 932 159 818